måndag, 27 of september of 2021

Inledning

Bakgrund
Jag vet att många i dagens samhälle känner sig stressade och upplever krav från många olika håll, tiden räcker inte till och det finns masssor av saker man “borde” göra. Många individer saknar tillgång till tillräckligt stöd och rehabilitering för att klara sina aktiviteter i vardagen. Med mina kurser erbjuder jag verktyg för att hantera tillvaron på ett sätt ger bättre hälsa och livskvalitet.

Arbetsterapi har grundsynen att människan är en aktiv varelse med inneboende resurser. Jag menar att med rätt stöd och nya kunskaper kan alla hitta nya vägar att klara vardagens utmaningar och krav och även möjligheter att utöva de aktiviteter man önskar.

Jag erbjuder…
…Medicinsk Yoga samt kurser i Mindfulness(uppmärksamhets)träning, Praktisk ergonomi, “Balans i tillvaron” samt individuell utredning/kartläggning som resulterar i tips och råd för att förbättra livskvalitet och hälsa. Både unga, medelålders och pensionärer. Personer med eller utan olika typer av funktionshinder. Alla kan ha nytta av konceptet!

…förbättrade förmågor fysiskt,psykiskt och socialt
…bättre kroppsuppfattning och hållning, ökad rörlighet,smidighet och balans
…ökad självständighet och “empowerment”(= förmåga att ta ansvar för sin hälsa och sitt mående)
…ökad kontroll över livet och energibesparing
…stresshantering genom självutveckling och ökad självkännedom
…närvaro i nuet, förbättrad koncentration och uppmärksamhet
…utvecklad emotionell intelligens
…kunskap och insikt om kroppens funktioner, möjlighet att utföra aktiviteter på olika sätt och öka förmåga till aktiviteter i vardagen.
…kunskap om balans mellan arbete-fritid-vila

Målgrupp
Alla som vill förbättra sin hälsa och livskvalitet och förebygga ohälsa. Alla som upplever sig ha problem med att klara vardagens aktiviteter med försämring av livskvaliteten som följd. Till exempel personer som upplever stress och utmattning, som har svårt att få tiden att räcka till och har obalans mellan arbete-fritid-vila. Men även personer med kroppsliga symptom som tex stelhet, värk och spänningstillstånd.