måndag, 27 of september of 2021

Mindfulness

Vad är mindfulness meditation training MBSR?

Mindfulness på sanskrit(=gammalt indiskt språk) betyder “att meditera, att vara i nuet”. Begreppet mindfulness på amerikanska kan översättas till awareness = uppmärksamhet eller medveten uppmärksamhet på svenska. Meditationen har sitt ursprung i Buddismen men den öppen mot alla andra religioner och är opolitisk.

Meditationen är ett verktyg för att få självinsikt. Denna typ av insiktsmeditation, vipassana, har sitt ursprung inom buddistiska traditioner i Thailand och Burma.

Mindfulness meditation är inte en avslappning utan är att vara avspänd, alert och klarvaken.  Målet är ökad självkännedom genom att avsiktlig neutralt observera sig själv (egna kroppen och sinnet)och sin omgivning, utan förutfattade meningar om bra/dåligt, rätt/fel och utan att värdera eller döma. Mindfulness har ett  icke-presterande synsätt dvs du behöver inte uppnå eller förändra något och handlar om att förhålla sig till sig själv och omgivningen med medkänsla, inlevelse, omtanke och utan förutfattade meningar. Det blir en utvecklings- och medvetandegörande process som hela tiden tar utgångpunkt i nuet.

Enligt buddistiskt synsätt är allt är totalt avhängigt varandra och allt är till låns i livet. Allt hör ihop i en helhet.  Kropp-tankar-emotioner(känslor) samspelar och vi är alla en del i en större helhet. Meditation är hälsobefrämjande genom att den resulterar i känslan av att kropp och sinne hör ihop som en odelad helhet vilket ger inre ro “Peaceful in mind”.

Syfte med uppmärksamhets meditation:

 • Inte utestänga utan inkludera.
 • Betrakta sig själv från insidan och få viktig information om vem vi är. Förbättra självkännedom psykiskt, fysiskt, socialt samt realistisk självtillit.
 • Öka sinnesro och reducera stress genom självutveckling.
 • Förbättra livskvalitet och hälsa  samt utveckla emotionell intelligens.
 • Förbättra koncentration, uppmärksamhet, ökad kvalite´ på allt man gör.
 • Energibesparing.
 • Omprogrammering av omedvetna automatiska reaktionsmönster (impulsreaktioner)
 • Öka känsla av att ha kontroll över sitt liv, större självständighet och förmåga att ta ansvar för sin hälsa, sitt mående.

Nuet är skarven mellan förut och framtid. Där finns ingen stress och inga tankar, bara tidlöshet och sinnesro.  Förhållningssättet är att släppa taget “Let go”, bara neutralt observera hur det känns i kropp och sinne just nu och acceptera dessa fakta (de finns ju redan, kan ej önskas bort!).  Vi lär känna oss själva på ett djupare plan, får nya insikter och kan sålla ut vad som är väsentligt i livet. Självinsikt leder till självutveckling. Intellektet kan aldrig fatta beslut ensamt utan uppkomst av negativa konsekvenser i själen (tex nedstämdhet, irritation, oro)men i harmoni med själen fattas de beslut som vi mår bra av utifrån våra förutsättningar. Det är ju det enda vi vet, hur det är just nu! I nuet styrs vi mer av hjärtat än av hjärnan!

Mindfulness meditation training MBSR består av 4 komponenter:

  • Uppmärksamhetsmeditation med andningsankaret och SOAL: Uppmärksamhet på den naturliga andningen utan att förändra den eller andas på speciellt sätt. Att medvetet rikta uppmärksamheten på andningen förankrar oss i nuet och kallas därför “andningsankaret”.

SOAL betyder Stopp Observ Accept Let Go och är ett utvidgat begrepp av andningsankaret.  Andningsankaret ger en mentalplattform av sinnesro och balans som vi alltid har med oss, kan använda i dagliga livets utmaningar.

 • Body-scan: Guidad tur genom kroppen “genomlysning” inifrån. Är den mest effektiva avspänning som finns!  Genom medveten närvaro i kroppen, registrering av kroppsförnimmelse neutralt, utan värderingar, utan att förändra något skaffas 1:a handkunskap om vår kropp – kroppsmedvetandet ökar. Förnimmelser i kroppen återspeglar våra tankar och emotioner. Uppmärksamhetsmeditation och kroppsskanning kompletterar varandra.
 • Uppmärksamhets yoga: Uppmärksamhetsträning i rörelse genom enkla yoga övningar som göres med uppmärksamhet och andningsankaret. Utvecklar styrka, mjukhet, smidighet, sensitivitet i kropp och sinne. Kontroll över kropp och sinne genom kroppsövningar ger stillhet och sinnesro, balans och kontakt med vårt inre.
 • Mindfulness i vardagslivet: Mindfulnessträning skall integreras i vårt dagliga liv och göras så ofta som möjligt. Vi har oändliga möjligheter att träna under stunder av “dö-tid” samt även under olika aktiviteter. Ju oftare desto bättre.

Historik

På 1970-talet skapade professorn(i molykulärbiolog)och meditationslärare John Kabat Zinn “Mindfulness Meditation”. Hans syfte var att dra nytta av de positiva effekterna av meditation vid behandling av smärt och stress problematik inom sjukvården. I John Kabat Zinns bok “Full catastrophe living. Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness” beskrivs grundtankarna med konceptet som används vid the Stressreduction Clinic at The University of Massachusetts Medical Center samt en mängd kliniker i USA , Sverige och Norge. Grunden för Mindfulness meditation och programmet för 8 veckors modellen kallas “Mindfulness Based Stress Reduction”, MBSR. Metoden är vetenskapligt dokumenterat effektivt.

Norske hjärtkirurgen och professorn Andries Kroese (fd klinchef Akers sjukhus Oslo), har 35 års egen erfarenhet av meditation och yoga. Han är utbildad i MBSR hos John Kabat-Zinn och de samarbetar kontinuerligt. Andries Kroese har vidareutvecklat MBSR-konceptet till metoden “Mindfulnessträning(MBSR)” vilken beskrivs i boken “Minska din stress med meditation”. Han skapade och leder Scandinavian Centre for Awareness training,SCAT, Oslo  samt bedriver utbildning, håller kurser och behandlingsgrupper mm i olika länder. I Sverige har Andries samarbetat med “Center för Cognitiv terapi och utbildning” i Kungälv sedan många år och Mindfulness träning används som ett verkningsfullt komplement till kognitiv terapi. Professor Åsa Nilsonne vid Karolinska Sjukhuset är den som introducerade mindfulness i Sverige och har skrivit flera böcker, artiklar i ämnet.

Den svenske läkaren Ola Schenström som utarbetat sin version “Mindfulness i vardagen” och numera förekommer i olika massmediala sammanhang började som kursdeltagare hos Andries precis som jag själv.