måndag, 27 of september of 2021

Arbetsterapi

Arbetsterapi = coaching

Vad är arbetsterapi egentligen????? En blixt slog ner plötsligt i mitt huvud! Att jag inte tänkt på det förut! Nuförtiden kallas det coaching det vi arbetsterapeuter ägnat oss åt sedan yrket uppfanns i på 1940-talet!

I historisk perspektiv var det när skadade efter världskrigen rehabiliterades man upptäckte att det inte räckte med enbart medicinsk omvårdnad. Personer blev friskare både i kropp och själ när de fick använda sina förmågor och fick möjlighet att göra någon aktivitet som kändes meningsfull och betydelsefull för personen. Man insåg att aktiviteter kan användas medvetet för att förbättra hälsa och välbefinnande. Personer behöver bestämma i frågor som rör egna personen dvs ha autonomi. Arbetsterapi uppfanns som ett viktigt rehabiliteringsverktyg!

Ämnet Arbetsterapi är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och studeras vid Institutionen för rehabilitering på Universitetet. Förutom huvudämnet arbetsterapi läses medicinsk vetenskap (anatomi, fysiologi, neurologi, invärtesmedicin, medicinsk rehabilitering) humanbiologiska ämnen, samhälls och beteendevetenskap som tex psykologi, sociologi, biomekanik mm. Arbetsterapeuter är legitimerade av Socialstyrelsen och har en egen etisk kod.

Grundsynen inom arbetsterapi är att människan är en aktiv varelse med inneboende resurser och som interagerar med sin fysiska – sociala – psykiska miljö, att aktivitet är bra för hälsan, personer mår bäst av att ha balans mellan aktiviteter i privatliv/fritid – arbete – vila. Genom att använda sina förmågor på bästa sätt kan en person påverka sin livskvalitet och hälsa.  Aktivitetsförmåga är, enligt arbetsterapeuternas etiska kod, människans förmåga att utföra de uppgifter hon vill och behöver göra i syfte att tillfredsställa behov och uppnå livsmål. MEN många besvär, skador och sjukdomar resulterar i att personer inte kan fungera som förut!

En arbetsterapeut med sin unika yrkeskompetens kan då coacha/lotsa/leda personen att hitta nya sätt att göra aktiviteter på. Personen lotsas att hitta nya strategier och vanor för att klara aktiviteter, ges kunskap om egna förmågor och begränsningar och hur man kan fungera på bästa sätt utifrån detta.  Tips ges vid behov om hur anpassning av fysiska – psykiska och sociala – miljön och/eller tekniska hjälpmedel kan underlätta och ge nya möjligheter. Allt för att öka livskvalitet och hälsa!

Arbetsterapins mål är

  • att främja personens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav.
  • att coacha/stödja/leda personen att använda sina förmågor/resurser på bästa sätt och för att fungera optimalt i dagliga livets aktiviteter (arbete/studier/fritid- boende- personlig vård) och realisera sina vitala livsmål.

Centrala begrepp inom arbetsterapi är aktivitet, aktivitetsförmåga, autonomi och hälsa.